fbpx

Algemene voorwaarden

Definities

 1. energieneutraal-huis.nl : energieneutraal-huis.nl , gevestigd te Oud Beijerland onder KvK nr. 76379159.
 2. Klant: degene met wie energieneutraal-huis.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: energieneutraal-huis.nl en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens energieneutraal-huis.nl.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van energieneutraal-huis.nl zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt energieneutraal-huis.nl zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt energieneutraal-huis.nl slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die energieneutraal-huis.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die energieneutraal-huis.nl hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan energieneutraal-huis.nl te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die energieneutraal-huis.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. energieneutraal-huis.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. We vragen om een aanbetaling omdat wij de volledige voorfinanciering verzorgen voor de warmtepomp, installatiematerialen en installatiekosten. Wanneer je elders een warmtepomp bestelt, wordt de voorfinanciering doorgaans geregeld door de installateur of groothandel, maar hierbij betaal je ook marges aan zowel de installateur als de groothandel. Dit resulteert in aanzienlijk hogere kosten voor een vergelijkbare warmtepomp. Ons doel is om de energietransitie te versnellen door uitstekende warmtepompen te leveren tegen eerlijke en concurrerende prijzen. Om dit mogelijk te maken, werken wij met aanbetalingen. We willen benadrukken dat als de installatie om welke reden dan ook niet kan doorgaan, wij de volledige aanbetaling terugbetalen..
 2. De laatste betaling dient uiterlijk 10 dagen vóór de installatiedatum te zijn voldaan. Voor een vlotte afhandeling is het essentieel dat alle betalingen vooraf zijn voldaan, aangezien wij de volledige financiering voor de warmtepomp, installatiematerialen en installatiekosten verzorgen. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behouden we ons het recht voor om de installatie afspraak te annuleren.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat energieneutraal-huis.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. energieneutraal-huis.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is energieneutraal-huis.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan energieneutraal-huis.nl.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag energieneutraal-huis.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van energieneutraal-huis.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door energieneutraal-huis.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan energieneutraal-huis.nl te betalen. 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is energieneutraal-huis.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. energieneutraal-huis.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan energieneutraal-huis.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet geïnstalleerd is
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag dat de consument de bestelling heeft geplaatst
 3. Deze bedenktijd is niet van toepassing indien de klant niet online heeft gekocht, maar met tussenkomst en contact met een adviseur.
 4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via klantenservice@energieneutraal-huis.nl
 5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan energieneutraal-huis.nl , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan energieneutraal-huis.nl heeft geretourneerd, zal energieneutraal-huis.nl de verzendkosten in rekening brengen. 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. energieneutraal-huis.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van energieneutraal-huis.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan energieneutraal-huis.nl.
 3. energieneutraal-huis.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan energieneutraal-huis.nl te verrekenen met een vordering op energieneutraal-huis.nl. 

Eigendomsvoorbehoud

 1. energieneutraal-huis.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van energieneutraal-huis.nl op grond van wat voor met energieneutraal-huis.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan energieneutraal-huis.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien energieneutraal-huis.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft energieneutraal-huis.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij energieneutraal-huis.nl , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft energieneutraal-huis.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan energieneutraal-huis.nl kan tegenwerpen. 

Levertijd

 1. De door energieneutraal-huis.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan energieneutraal-huis.nl door energieneutraal-huis.nl schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij energieneutraal-huis.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand geen nieuwe leverdatum kan opgeven. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan energieneutraal-huis.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan energieneutraal-huis.nl , bij gebreke waarvan energieneutraal-huis.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart energieneutraal-huis.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door energieneutraal-huis.nl geleverde producten en/of diensten.

Machten

 1. De klant dient een door energieneutraal-huis.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant energieneutraal-huis.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen energieneutraal-huis.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat energieneutraal-huis.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat energieneutraal-huis.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan energieneutraal-huis.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling energieneutraal-huis.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als energieneutraal-huis.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan energieneutraal-huis.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid energieneutraal-huis.nl

 1. energieneutraal-huis.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien energieneutraal-huis.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. energieneutraal-huis.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien energieneutraal-huis.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van energieneutraal-huis.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer energieneutraal-huis.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door energieneutraal-huis.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat energieneutraal-huis.nl in verzuim is.
 3. energieneutraal-huis.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien energieneutraal-huis.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 4. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien tijdens de schouw blijkt dat er meerwerk ontstaat met een waarde hoger dan € 500. De klant dient onmiddellijk aan energieneutraal-huis door te geven dat hij van de koop afziet.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van energieneutraal-huis.nl in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan energieneutraal-huis.nl kan worden toegerekend in een van de wil van energieneutraal-huis.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van energieneutraal-huis.nl kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor energieneutraal-huis.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat energieneutraal-huis.nl er weer aan kan voldoen. 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 5. energieneutraal-huis.nl is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. energieneutraal-huis.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal energieneutraal-huis.nl zo veel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. De rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van energieneutraal-huis.nl.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat energieneutraal-huis.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar energieneutraal-huis.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

DISCLAIMER

Inhoud van de website

De inhoud van deze website is consistent voorbereid, verwerkt en gemaakt met de hoogst mogelijke zorg. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte inhoud en berekeningen.

Beschikbaarheid van de website

We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de service zo ononderbroken mogelijk beschikbaar is. Ondanks met de grootste zorgvuldigheid ontwikkeld kunnen storingen niet worden uitgesloten. We behouden het recht om op elk moment ons aanbod te wijzigen, aan te passen of volledig stop te zetten. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor storingen en onderbrekingen veroorzaakt door onjuist opgeslagen, opgemaakte of ontworpen bestanden en formaten die niet foutloos zijn.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud en gegevens van deze website zijn (voor zover mogelijk) onderhevig aan auteursrechtelijke bescherming. Hun verwerking of duplicatie op het internet vormt geen automatische toestemming voor het gebruik van deze inhoud en gegevens door derden. Elk wettelijk ongeoorloofd gebruik of exploitatie van deze inhoud en gegevens vereist onze voorafgaande toestemming.

Indien wordt verwezen naar of gelinkt wordt aan inhoud van deze website, is het verplicht om vooraf duidelijk te maken dat deze inhoud afkomstig is van deze website en dat deze inhoud niet verbonden is met werken van derden die niet in overeenstemming zijn met onze waarden en inhoud.

Verwijzingen en auteursrechtelijke vermeldingen

De inhoud en werken die door de site-exploitanten op deze pagina’s zijn gemaakt, vallen onder het Nederlandse auteursrecht. Duplicatie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig aangegeven. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Oplevering van het werk

 

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
  1. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
  2. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
  3. opgeleverd beschouwd;
  4. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
  5. het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
  6. van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
  7. is goedgekeurd;
  8. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
  9. of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave

 3. van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

 5. De Klant zal de monteur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor het installeren van de warmtepomp. Hieronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en de warmtepomp de locatie ook kan bereiken.

 6. De installatie van de warmtepomp vindt uitsluitend plaats in opdracht van energieneutraal-huis.nl en volgens de geldende voorschriften. energieneutraal-huis.nl is gerechtigd om voor de installatie van de warmtepomp in het kader van de overeenkomst naar eigen inzicht, en namens de Klant, derden in te schakelen.

 7. De monteurs die in opdracht van energieneutraal-huis.nl zorg dragen voor de installatie van de warmtepomp zijn niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de Klant tijdens de installatie op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van hetgeen overeengekomen is, afwijkt van de overeenkomst. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren, is energieneutraal-huis.nl gerechtigd om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten bij de Klant in rekening te brengen.

 8. Voor zover hier voor of tijdens de installatie sprake van is en de monteur ter zake deskundig moet worden geacht, meldt de monteur aan de Klant de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  1. onvolkomenheden in de door energieneutraal-huis.nl genoemde voorwaarden (als Standaard Installatie) voor de opgedragen werkzaamheden;
  2. onjuistheden in de door de Klant verlangde werkwijzen en constructies;
  3. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  4. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;
  5. onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens;

 9. energieneutraal-huis.nl kan de installatie van de warmtepomp beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten c.q. staken zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien tijdens de installatie bijvoorbeeld blijkt dat de warmtepomp naar het oordeel van de monteurs (toch) niet gemonteerd kan worden, indien meerwerk nodig is (waarmee niet akkoord wordt gegaan), indien de installatie van de warmtepomp niet op een veilige manier kan plaatsvinden, of indien de installatie al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door energieneutraal-huis.nl gemaakte kosten voor de geplande installatie bij de Klant komen in dit geval voor rekening van de Klant, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door energieneutraal-huis.nl.

 10. De installatiewerkzaamheden en de warmtepomp als zodanig zijn opgeleverd wanneer de monteur dit aan de Klant heeft medegedeeld. De Klant zal hierop direct, derhalve nog voordat de monteur is vertrokken, het geïnstalleerde inspecteren en eventuele onvolkomenheden melden.

 11. De installatiewerkzaamheden en de levering van warmtepomp als zodanig worden in ieder geval als opgeleverd beschouwd wanneer de Klant het Product in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van de warmtepomp, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij oplevering niet gerechtvaardigd is.

 12. Nadat de installatie van de aan de Klant geleverde producten is afgerond komen eventuele latere, niet door de monteurs van energieneutraal-huis.nl gedane aanpassingen aan de warmtepomp voor rekening en risico van de Klant. Indien en voor zover de monteurs van energieneutraal-huis.nl verzocht worden dergelijke, niet door deze monteurs verrichte aanpassingen aan de warmtepomp ongedaan te maken of hierdoor ontstane problemen te verhelpen, staat het energieneutraal-huis.nl vrij om de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen bij de Klant.

Wat zijn de voorwaarden voor mijn warmtepompinstallatie?

 1. Er moet ruimte zijn voor een buffervat
 2. Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn
 3. Je bent zelf aanwezig wanneer de warmtepomp geleverd wordt
 4. Maximale afstand binnen- en buitendeel van de warmtepomp is 5 meter (daarboven wordt er een meerprijs per meter gehanteerd)
 5. Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur en een assistent
 6. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever
 7. energieneutraal-huis is niet verantwoordelijk voor het eventuele koelen met de warmtepompinstallatie. 

Wat krijg je voor deze prijs:

 1. Montage van de nieuwe warmtepomp
 2. Alle benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 5 meter, incl. montage
 3. Inregelen en afstellen nieuwe warmtepomp
 4. 2 Jaar fabrieksgarantie 
 5. 2 jaar installatiegarantie
 6. Afhankelijk van de situatie een wandbeugel of opstelbalken/warmtepomp steunen.
 7. Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door jou aangeleverde informatie en foto’s blijkt, dan houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of je ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen. 

Niet inbegrepen:

 1. Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden
 2. Gaten boren door beton
 3. Dakleer branden
 4. Indien de buitenunit op een hoogte hoger dan 2.5 meter komt te staan, dan dient de opdrachtgever zelf voor een steiger te zorgen
 5. Aanpassen van bestaande regeltechniek of kleppen. 

Extra aandachtspunt:

 1. Informeer bij je eigen gemeente of het is toegestaan om het buitendeel van de warmtepomp te mogen plaatsen op de gewenste plek (bijvoorbeeld voor de woning aan straatzijde, te dicht op de naaste buren, etc.).

Eventuele meerprijs:

 1. Gaten boren door beton (door erkend bedrijf)
 2. Meer dan 5 meter leidingwerk (tussen binnen/buitendeel)
 3. Indien de rookgasafvoer ouder is dan 5 jaar verzoeken wij dit aan ons door te geven, volgens de Rogafa (richtlijnen rookgas NL) is het namelijk verplicht om vanaf 5 jaar of ouder het rookgaskanaal volledig te vervangen.

Opgesteld op 12 januari 2022.